Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POL-OIL-CORPORATION SA z siedzibą w Stanisławowie, adres siedziby: Stanisławowo, 05-180 Pomiechówek, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000870913, NIP 5372431644, REGON 060181271, kapitał zakładowy w wysokości 47.060.000,00 zł zwaną dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami w tym obszarze oraz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania.

Dane osobowe zbierane przez  Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym: w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym: ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Kontakt

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się:

 • listownie na adres biura: ul. Pasterska 10, 01-976 Warszawa
 • e-mail: biuro@poloil.pl
 • telefonicznie: 22 865-07-13

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych prosimy o kontakt:

 • listownie na adres biura: ul. Pasterska 10, 01-976 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
 • adres email: odo@poloil.pl

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności :

 1. wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO); .
 2. zawarcie i wykonanie umowy, której jest Pani/Pan stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. ustalenie, dochodzenie lub obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f RODO); .
 5. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

Okres przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony do czasu: wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy, upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych przetwarzane będą w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, którym będzie zlecone przetwarzanie danych, np. księgowości, dostawcom usług IT, kancelarii prawnej. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi poleceniami Administratora. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie szczególnych przepisów prawa, np. organom ścigania, organom podatkowym.

Pani/Pana prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem lub zawarcie i wykonanie umowy.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej uprzednio zgody, a przed jej wycofaniem.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy odnośnie ochrony danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Mogą Państwo wykonać swoje prawa wymienione powyżej, kontaktując się z nami i podając swoje dane osobowe umożliwiające Państwa weryfikację, a także wskazując treść zgłoszonego żądania.

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Polityka plików “Cookies”

Strona może zbierać informacje w sposób automatyczny. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu mogą być stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z  przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).